ÁSZF

Minden kedves megrendelőnk szerződéskötéskor az alábbi nyilatkozatot teszi.


Cicapanzió és Cicanapközi szolgáltatás vonatkozásában:

 1. Cicámat/Cicáimat a Cat-O-Lodge (Cat-O-Lodge Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 5., C: 01-09-398104, Asz.: 27791619-1-43, a továbbiakban: Szolgáltató) részére a ______________ sorszámú Megrendelési lap (a továbbiakban: Megrendelés) értelmében, a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás nyújtása érdekében rendelkezésre bocsátom.

 2. Kijelentem, hogy cicámat/cicáimat csak és kizárólag a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás lebonyolítása céljából adom át Szolgáltatónak, abban írásban nem részletezett szolgáltatás iránt igényt nem támasztok.

 3. A Szolgáltató a Megrendelőben szereplő szolgáltatást legjobb szakmai tudása szerint végzi. Mindazonáltal tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás tárgyát képző cica kiképzésének, nevelésének, oktatásának, egyéb jellegű szolgáltatásnak a sikeréért a Szolgáltató az állat jelleméből adódóan semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

 4. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes részleteit illetően rugalmasságot élvez – ideértve a preferált időpontok keretén belül meghatározott szolgáltatási időpont, a pontos sétáltatási útvonal, oktatási és kiképzési módszertan és egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos paraméter megválasztását.

 5. A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz a cica általános egészségügyi állapotának megőrzéséért. Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget, amennyiben az ésszerű és jó gazda elvén alapuló, a Megrendelő által megismert és Szolgáltató által nyújtott magas színvonalú tartás mellett, a cica-adatlapon jóváhagyott tartási és étkeztetési mód betartása ellenére a cicát bármilyen jellegű megbetegedés vagy súlyvesztés éri. Amennyiben a cica egészségében a Szolgáltatás nyújtása során bármilyen jellegű negatív változás következik be, úgy Szolgáltató erről a Tulajdonost haladéktalanul értesíti. Sürgős beavatkozást igénylő esetben a Tulajdonos meghatalmazza Szolgáltatót, hogy a cica egészségének érdekében teljes körűen és önállóan, a Tulajdonos költségére, a Szolgáltató által megfelelőnek vélt állatorvosnál eljárjon.

 6. Kijelentem, hogy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását megkönnyítsem, ennek értelmében többek között biztosítom a cica tartózkodási helyére való akadálymentes be- és kijutást. Amennyiben jelenlétemben vagy annak hiányában ilyen jellegű mulasztás miatt a szolgáltatás meghiúsul, úgy azt nyújtott szolgáltatásként fogadom el. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását követően a tartózkodási helyre való visszajutás nem lehetséges, úgy a cica a mindenkori vonatkozó díjszabás (ld.: catolodge.hu – Cicapanzió, Cicanapközi díjszabása) mellett a Szolgáltató megőrzése alatt marad.

 7. A cica el- és visszaszállítása során a Tulajdonos értéktárgyaiban, különös tekintettel a házban vagy a körül található értéktárgyakban okozott károkért a Szolgáltató csak abban az esetben felel, ha a kárt a Szolgáltató munkatársa a Tulajdonostól elvárható gondos, ésszerű eljárás ellenére okozta. Amennyiben bizonyos minimális feltételek nem adottak, úgy az ilyen nemű károk a Megrendelőt terhelik.

 8. Kijelentem, hogy a Megrendelőlapon közölt valamennyi adat – különös tekintettel a cica egészségügyi adataira és háttér-információira – igazak, és legjobb tudásom szerint kerültek kitöltésre. Saját cicámat érő károk, illetve károk, amelyek ezen információk pontatlan közléséből adódnak, anyagilag és büntetőjogilag teljes mértékben engem, mint Tulajdonost terhelnek.

 9. Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató a mindenkori kötelező oltás, illetve oltási könyv vagy útlevél hiányában megtagadhatja a szolgáltatást. Amennyiben a szolgáltatást mégsem tagadja meg, úgy ezek hiányából adódó bármilyen nemű megbetegedés vagy anyagi kárért Szolgáltatót felmentem a felelősség alól.

 10. Kijelentem, hogy az erősen javasolt, illetve fontolóra veendő védőoltásokkal (elősorban, de nem kizárólag macskapestis vagy szopornyica (panleukopenia), macskanátha (rhinotracheitis, herpesz- és calici-vírus okozta fertőzések, macskák leukémiája (leukozis)), feline infektional peritonitis (FIP), valamint veszettség elleni védőoltások) kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatva lettem és tudomásul vettem, hogy cicámat saját felelősségemre és belátásom szerinte beoltottam. Ennek hiányában bármilyen légúti és egyéb megbetegedés, ideértve annak/azok valamennyi következményét, szövődményét, esetleges állatorvosi költségét illetően a Szolgáltatót felmentem a felelősség alól.

 11. A Megrendelőlap aláírásával elfogadom a catolodge.hu honlapján közölt Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelőlap szerint részletezett Szolgáltatási díj fizetési feltételeit.

 12. Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató jogosult elkérni bankkártyám adatait és előleg, egyenlegfeltöltés vagy tartozástörlesztés vagy egyéb, a cicával vagy szolgáltatással kapcsolatos rendkívüli költség megfizetés érdekében azt használni. Ennek hiányában Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatást.

 13. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tudja velem felvenni a kapcsolatot a Megrendelőlapon megjelölt szolgáltatás lejárati dátumát követő egy hónapon belül, úgy Szolgáltató jogosult a Cicát a fajtamentőknek átadni, illetve belátása szerint róla rendelkezni. Tudomásul veszem ugyanakkor, hogy ez nem ment fel az intézkedésig eltelt időszakra vonatkozó díj, illetve maga az intézkedés költségének anyagi megtérítése alól.

 14. Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást nyújtó munkatárssal közvetlen kapcsolatot nem veszek fel. Új megrendelés, szolgáltatás vagy időpont módosítása, problémák közlése, egyéb információcsere esetén csak és kizárólag közvetlenül Szolgáltatót (Telefon: (06-1) 246 23 06), illetve a szolgáltató egység közvetlen elérhetőségeit veszem igénybe.

 15. Nyilatkozom, hogy a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezését, különös tekintettel az állat elektronikus transzponderrel (chip-pel) történő ellátását – belátásom szerint, illetve a cica tartásának függvényében – betartom. Amennyiben a rendelkezésnek nem, vagy csak részben teszek eleget, úgy a szolgáltatás nyújtása során ebből adódó esetleges anyagi károk, bírságok engem terhelnek.

 16. Nyilatkozom, hogy a cicát a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, illetve annak teljes idejére valamennyi szükséges azonosítóval, egyértelmű jelzéssel, a cicán jól látható helyen és módon ellátom.

 17. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a 2016/679. EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően valamennyi közölt adatomat bizalmasan kezeli. Hozzájárulok, hogy valamennyi, a Szolgáltató részére átadott információt a Szolgáltató reklámozási és egyéb célokra felhasználja. Egyúttal hozzájárulok, hogy akciókról, speciális programokról, promóciókról rendszeres jelleggel elektronikusan és/vagy postai úton értesítést kapjak, illetve a cicámról készített fényképeket Szolgáltató különböző fórumokon, így leginkább közösségi és egyéb médiákban, kiadványokban felhasználja.